FBC-LVB

Guerre froide entre la LVB et la FBC

Interview en 1989 de Robert Moerman, délégué général à la LVB, par Antoine de Borchgrave.
Extraits de l'article paru en juillet 1989 dans la revue "Fietsmagazine"


ROBERT MOERMAN :
WE HEBBEN TE LANG GEWACHT !

Het Brabantse BWB-wielertoerisme is niet meer wat het ooit is geweest.
Het grote Brabant, waar de rest van het land naar opkeek, bestaat niet meer.
De koude oorlog tussen de Belgische Wielrijdersbond en de Belgische Bond voor Rijwieltoerisme heeft het rijwieltoerisme daar in twee kampen verdeeld.
Enkele monumenten hebben de stormen van weleer overleefd en trachten vandaag de stukken te lijmen.
Robert Moerman, de afgevaardigde-generaal BWB, droomt van een open rijwieltoerisme.
Maar binnen zijn eigen Provinciale Commissie moet hij op niet veel steun rekenen
om deze droom te verwezenlijken.
Er zijn in Brabant bepaalde mensen die van een toenadering of
begin van samenwerking niet willen horen.
Er zijn BWB klubs waar de helft van de leden is weggegaan omdat
hen door het bestuur werd verboden aan BBR inrichtingen deel te nemen.

Robert Moerman :

"Ik noem geen namen.
Een openlijke vorm van samenwerking zal er nooit komen bij ons.
Zelfs niet met de mensen van nu.
Voor het ogenblik is er een sfeer van gewapende vrede.
Een klein voorbeeldje.
Er is onlangs een kandidaat-nationale wegkapitein niet aangenomen door de
Nationale Commissie voor Toerisme omdat hij bekend staat
als verslaggever-correspondent voor de BBR!
De BWB zoekt met het invoeren van dagvergunningen naar toenadering tot de niet BWB rijwieltoeristen maar deze laatsten verwachten dan ook dat wij bij hen gaan rijden.
Wanneer ik dat met mijn klub doe dan vlieg ik direkt buiten bij de BWB. Ik sta volledig achter een open-rijwieltoerisme en dat wordt mij in BWB kringen niet in dank afgenomen.
Niet openlijk.
Maar ik voel wel dat ze mij beschuldigen van een "froeseleir" te zijn, van overal tussen te zitten en iedereen en alles te aanvaarden in de klub.
Zelfs rijwieltoeristen met een BBR vergunning op zak.
En waarom niet ?
Wij hebben te lang gewacht om ons rijwieltoerisme open te stellen voor iedereen.
Daardoor hebben we veel klubs verloren.
Nu is het misschien te laat. Ook op het gebied van het toelaten van de publiciteit zijn we ter plaatse blijven trappelen.
Oud voorzitter Charles Vansteenberghe was te behoudsgezind.
Het toelaten van dezelfde vorm van publiciteit aïs de renners was voor hem het einde.
Hij kon de evolutie niet meer volgen. Bedenk dat er mensen zijn geweest die hun brevetten werden afgepakt omdat ze een koersbroek droegen!"

Begrip

De verstandhouding BWB-BBR is in Brabant nochtans ooit veel beter geweest.
Dertig, veertig jaar terug reed iedereen bij iedereen.
Robert Moerman heeft het allemaal meegemaakt.

"In de jaren vijftig bestond er een tijdschrift Cyclotouring waarin wij artikels mochten plaatsen.
Het was een blad van de FBC, wat stond voor Fédération Belge de Cyclotourisme.
Het was een franstalige uitgave.
Wij moesten in die tijd geen klubblad hebben, want zowel de FBC als de BWB klubs konden daarin hun informatie en programma kwijt.
Er bestond toen zelfs een gemengde commissie FBC-BWB!
Nadien deemsterde die FBC, die ondertussen ook een vlaamse naam -BBR- had gekregen, bijna volledig weg en werd de BWB groot en leidinggevend.
De FBC- BBR kwam jaarlijks enkel nog in het nieuws met het Brevet Ardennais du Randonneur van Marcel Depoorter.
Voor de BWB-leden werd deze bond tot verboden terrein verklaard.
Wie het aandurfde deel te nemen aan BBR-organisaties werd bijna beschuldigd van landverrader.
Het geval Dessart is voldoende bekend.
Het liep bijna uit tot een oorlog op nationaal vlak tussen de BWB en de BBR.
Wij in Brussel zijn het grootste slachtoffer geworden van die situatie door het feit dat heel wat klubs van bij ons naar die bond zijn overgestapt.
Ik begrijp die klubs.
Hier in Brussel hebben de BWB inrichtingen niet veel deelnemers, die van de BBR wel. Zo hebben we wel twintig klubs verloren.
De BWB heeft een grote fout gemaakt door op het ogenblik dat ze 20.000 leden hadden te denken dat ze opperbaas waren en er hen niets meer kon gebeuren.
Ze hebben toen reglementen uitgevaardigd die voor veel mensen onaanvaardbaar waren."

ROBERT MOERMAN :
NOUS AVONS ATTENDU TROP LONGTEMPS !

Le cyclotourisme LVB du Brabant n'est plus ce qu'il était autrefois.
Le grand Brabant, grande référence pour le reste du pays, n'existe plus.
La guerre froide entre la Ligue Vélocipédique belge et la
Fédération Belge du Cyclotourisme a divisé le cyclotourisme en deux camps.
Quelques monuments ont survécu à l'orage et
essaient de recoler les morceaux.
Robert Moerman, délégué-général de la LVB ,
rève d'un cyclotourisme ouvert.
Mais au sein même de sa propre Commission Provinciale,
il ne peux pas compter sur beaucoup d'aide pour réaliser ce rève.
Il y a, au Brabant, certaines personnes qui ne veulent pas entendre
parler de ce rapprochement ou d'un début de collaboration.
Certains clubs ont perdu la moitié de leurs membres parce que
le comité leur a interdit
de participer à des organisations de la FBC.

Robert Moerman :

"Je ne cite pas de noms.
Il n'y aura jamais chez nous une forme de collaboration ouverte.
Même pas avec les personnes présentes actuellement.
Il y a pour le moment une atmosphère de paix armée.
Un petit exemple.
Récemment un candidat au poste de capitaine de route nationale n'a pas été accepté parce qu'il est conu comme rapporteur-correspondant à la FBC.
Avec l'introduction de la licence d'un jour, la LVB cherche un rapprochement avec les cyclotouristes non affiliés à la LVB
mais ces derniers attendent que nous aussi nous allions rouler chez eux.
Si je fais cela avec mon club, je suis immédiatement éjecté de la LVB.
Je suis entièrement partisan d'un cyclotourisme ouvert, mais cela n'est pas accepté dans le milieu de la LVB.
Pas ouvertement.
Je me rends bien compte qu'on m'accuse d'être un "froeseleir", de m'imiscer partout, d'accepter de tout et chacun dans le club.
Même des cyclotouristes avec une licence de la FBC dans la poche.
Et pourquoi pas ?
Nous avons attendu trop longtemps pour ouvrir notre cyclotourisme à tout le monde.
A cause de cela nous avons perdu beaucoup de clubs.
Maintenant il est peut-être trop tard.
Aussi sur le plan d'autoriser la publicité nous avons fait du sur-place.
L'ancien président Charles Vansteenberghe était trop conservateur.
Accepter la même forme de publicité que les coureurs était pour lui la fin.
Il ne pouvait plus suivre l'évolution des choses.
Pensez que des personnes se sont vu retirer leurs brevets parce qu'ils portaient un cuissard".

Compréhension

L'entente entre la LVB et la FBC dans le Brabant n'a pourtant jamais été meilleure.
Il y trente, quarante ans chacun roulait partout.
Robert Moerman a vécu tous ces évènements.

"Dans le années cinquante paraissait un périodique Cyclotouring où nous pouvions insérer des artcles.
C'était une revue de la FBC, ce qui était la Fédération Belge du Cyclotourisme.
C'était une édition française.
En ce temps nous n'avions pas besoin d'un revue de club, car à la fois les
clubs de la FBC et de la LVB pouvaient y insérer leurs informations et leurs programmes.
Il existait même une commission mixte FBC-LVB.
Plus tard la FBC, qui entretemps avait reçu un nom flamand -BBR-, disparaissait presque complètement et la LVB devenait forte et directrice.
La FBC-BBR faisait parler d'elle une fois l'an par le Brevet Ardennais du Randonneur de Marcel Depoorter.
Pour les membres de la LVB cette fédération fut déclarée terrain interdit.
Celui qui osait participer à une organisation de la FBC était presque déclaré traitre à la patrie.
Le cas Dessart est suffisamment connu.
Ce fut presque la guerre sur la plan national entre la LVB et la FBC.
Bruxelles est la plus grande victime de cette situation par la fait que beaucoup de club de chez nous sont passés à cette fédération.
Je comprends ces clubs.
Au contraire des organisations de la FBC, ici à Bruxelles celles de la LVB n'ont pas beaucoup de participants
Ainsi avons-nous perdu au moins 20 clubs.
La LVB a commis une grave erreur en croyant, lorsqu'elle avait
20.000 membres, qu'elle était le maître absolu et que rien ne pouvait lui arriver.
Elle a fait des règlements qui étaient inacceptables par beaucoup de personnes."

PV du 03/06/1960
"..Une lettre nous est envoyée par la LVB nous informant que Mr et Mr et Mme Bossin ayant participé
l e 1er mai au "Brevet du Printemps", épreuve organisée par une fédération (FBC) autre que la ligue,
leur kilométrage pour ce jour-là est annulé.
Comme propagande pour le cyclotourisme c'est réussi"..

Retour histoirique 68-05